Polish Anglers NI – Community „Spinning Trout Cup 2016”

Miejsce: Glenken Trout Fishery – 163 Caledon Road Aughnacloy – Tyrone BT69 6JD

Metoda : Spinning                                                                                                         Przynęty : Sztuczne                                                                                                                       Dnia: 20 Marca 2016

Zawody odbędą się na spinningowym jeziorze (jezioro będzie zarybione i oczyszczone z glonów przed zawodami). Jezioro prywatne, czysta linia brzegowa, głęboki spad , proszę zachować ostrożność. W wpisowe na zawody wchodzi opłata za wstep. Wyżywienie we własnym zakresie (każdy zawodnik posiada własny prowiant) Klub udostępni namiot 3×3 , stolik oraz wszelkie przyrządy do cateringu (BBQ Gazowe i węglowe, maszynka do podgrzania wody, plastikowe sztućce, kubeczki i talerzyki)

Wstępny regulamin : – 1 hak barbless w użyciu – w rozmiarze 8-12 zakaz stosowania kotwiczek ( kotwiczkę można pozbawić 2 haków za pomocą kombinerek lub dozbroić sobie własnoręcznie).

– Żyłka / Plecionka – proszę uzbroić się w mocne żyłki.

– Przynęty – sztuczne – Start zawodów 10:00 spotkanie 9:00 – Czas rozgrywanej tury : w zależności od pogody ? Proponuję wstępnie 2 x po 2 godziny z 1 przerwą na posiłek i ciepłą kawę. (Czas tury może być przedłuzony) Co 15 – 30 min. każdy zawodnik zmienia stanowisko przesuwając się w kierunku ruchu zegara. (zalezy ile będzie zawodników)

– Punktowane ryby: mierzymy rybę w centymetrach i dodajemy. liczy się łączna długość.

– Ryby zostaną zaliczone, które znajdą się w podbieraku.

– Przy dużej ilości zawodników zostaną przydzielone 3 grupy. Najlepszy zawodnik z grupy przechodzi na podium. Pierwsze trzy miejsca zostaną przydzielone w zależności od wyników. Wygrywa najwększa ilość punktów. Planowana jest nagroda za najdłuższą rybę w cm.

– Na łowisku obowiązuje game licence.. Dostępne przez internet na forum

– Koszt wpisowego to 20f – bezzwrotny po rozpoczęciu zawodów. – Zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

– Uczestnik , który nie wpisze się na liste nie weźmie udziału w zawodach. (ewentualnie jeśli znajdzie się miejsce, lub inny uczestnik nie dotrze na miejsce) Proszę wpisywać się na listę, (w komentarzu,telefonicznie lub na forum) osoba która nie wpisze się na listę może nie być brana pod uwagę w przypadku braku miejsca. Klubowicze mają pierwszeństwo .

Zapraszamy do zabawy.

Pozdrawiam

Przetłumaczone w języku angielskim i polskim

Place: Glenken Trout Fishery

– 163 Caledon Road, Aughnacloy – Tyrone BT69 6JD Method: Spinning Baits: Artificial (no worms, no-fly fishing) Date: 20 March 2016 The competition will be held on the spinning lake (lake will be stocked and cleaned of algae before the competition). Private lake, clean coastline, deep bleed, please be careful. The entry fee for the competition shall charge for admission. Self-catering (each player has its own lunch) The club will provide 3×3 tent, table and all equipment for catering (BBQ gas and coal, the razor to heat water, plastic cutlery, cups and saucers)

Preliminary terms and conditions:

– 1 barbless hook in use – in size 8-12 ban anchors (anchor may be deprived of 2 hooks using pliers or rearm themselves personally). – Line / Braid – please be strong line. – Lures – Artificial – Start the competition 10:00 meeting 9:00

– Time being played rounds: depending on the weather? I suggest pre 2 x 2 hours with a break for 1 meal and a warm cup of coffee. (Time round may be extended) Every 15 – 30 minutes. each rider changes position moving clockwise. (Depends on how many players will be)

– Scoring fish: the fish is measured in centimeters and add. It counts the total length.

– Fish will be included, which will be in the landing net.

– With a large number of players will be assigned to 3 groups. The best player of the group passes on the podium. The first three places will be allocated depending on the results. Wins najwększa points. Planned is a prize for the longest fish in cm.

– The fishery is valid game license .. Available online at forum – The cost of the entry fee is 20f – non-refundable after the start of the competition.

– Prohibition of alcohol and drugs.

Participants who do not type on the list will not take part in the competition. (Or if there is a place, or other participant does not arrive at the place) Please enter on the list (in the commentary, by phone or online) a person who is not a typed list may not be taken into account in case of lack of space. Club members have priority.

Have fun.

Regards

Tomasz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *