Fishery Rules

Fishing and Fishery Rules  

 1. Members: Fishing from dawn to dusk only.
 2. Children under the age of 16 must be accompanied by the adult named on the pass at all times.  Children under  the age of 16 must wear a life jacket at all times.
 1. Everyone MUST sign in and if fishing, record licence number on application form. Membership or Day ticket (insurance provide by club)
 2. No loud music (if fellow anglers ask you turn it down then please do so).
 3. No ground fires or unauthorised BBQ’s.
 4. Authorised dogs only, which MUST be on a lead at all times and any fouling must be picked up.
 5. No alcohol or drugs. Anyone under the influence of alcohol or drugs will face disciplinary action.
 6. No littering, please use the bins provided.
 7. On competition and event days, then sections in use are not to be used by anyone not involved in the competition or event.
 8. Car park area is just for cars Disabled, Coaches with equipment. (The gate can be opened with more clubbers, takes part in competitions). No vehicle access or parking at black gate (car park area) .Please contact us if you need the access.
 9. Please respect and honour any requests made by bailiffs. Bailiffs have the right to request to view your licence and the power of search of property including vehicles.
 10. Fishing is prohibited on a smaller reservoir – TOP DAM
 11. All members have the right to challenge anyone for Club ID or day ticket. Please report any suspicious activity immediately.
 12. Any club member or can communicate on the facebook page (in a group of members) or through the reception at the Wolfhill Center.
 13. Priority on two floating Fishing stands is for disabled people, and coaches access.
 14. All shore/fishing stand MUST be cleaned after use.
 15. Please report any damage or wear and tear you may see at the facility.
 16. No boats or float tubes , ponton, ballyboats etc.. Just maintenance boat for owners can be use (take weeds or rubbish from the DAM)
 17. Keep nets are not allowed for day ticket. Only members and on competitions, events or group training keep nets can be use (for max 4 hours session )
 18. Max 1 bag of ground bait per day can be use.
 19. No camping or overnight stays except for organised events or Bailiff Patrols by consent.
 20. Fish welfare is priority at all times and therefore all anglers must carry the appropriate following equipment, a suitable landing net, unhooking equipment and a mat (if not using a seat box). For Pike, nets must be Pike friendly, long handled pliers and wire snips mast be use.
 1. 2 Rods maximum in the water at any one time. A combination of 1 Coarse Road and 1 Pike Rod is permitted. All Poles and Whips must be elasticated. If you have Game rod licence then just one rod in use)
 1. If leaving your stand you must remove the line from the water , hooks from path way etc.. (pedestrian on side with dogs)
 2. All legal methods permitted.
 3.  Carp BAITS: Good quality bait only coming from the shop: pellet, fish meal, corn etc.. No homemade boilies or particles, Homemade crumb must only be made from wheat or oatmeal products.
 4. Prohibited Baits: Boiles and or any derivative. Blood or Meat based product or part thereof, with exception of Luncheon Meat as a hook bait. Nuts and or any derivative.
 1. Fish dead baits may only be used when Pike deadbaiting. Lotions, liquid or sprays are not allowed (can be use just from fishing shop)
 2. Fishing for coarse fish or pike is allowed every day. Newer leave the fish on the ground or grass, use the fishing mat or unhook by the landing net.
 3. Full catch and release except for fishery management. The needless or unauthorised killing of fish will not be tolerated.

Zasady dotyczące połowów i rybołówstwa

1. Członkowie: łowienie ryb tylko od świtu do zmierzchu.
2. Dzieciom poniżej 16 roku życia musi zawsze towarzyszyć osoba dorosła wymieniona na karcie.
– Dzieci poniżej 16 roku życia muszą zawsze nosić kamizelkę ratunkową.
3. Każdy MUSI się zalogować, a jeśli łowić, zanotować numer licencji na formularzu wniosku. Karnet członkowski lub dzienny (ubezpieczenie zapewniane przez klub)
4. Brak głośnej muzyki (jeśli inni wędkarze poproszą cię o ściszenie, zrób to).
5. Żadnych ognisk na ziemi ani nieautoryzowanych grillów.
6. Tylko dla upoważnionych psów, które MUSZĄ być przez cały czas na smyczy, a wszelkie zanieczyszczenia muszą zostać podniesione.
7. Żadnego alkoholu i narkotyków. Każdy, kto jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków, zostanie pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
8. Bez zaśmiecania, proszę używać dostarczonych pojemników.
9. W dni zawodów i imprez, używane sekcje nie mogą być używane przez osoby nie biorące udziału w zawodach lub wydarzeniach.
10. Parking przeznaczony wyłącznie dla samochodów Niepełnosprawnych, Autokarów z wyposażeniem. (Bramę można otworzyć większą liczbą klubowiczów, bierze udział w konkursach). Zakaz wjazdu lub parkowania przy czarnej bramie (parking). Prosimy o kontakt, jeśli potrzebujesz dostępu.
11. Prosimy o uszanowanie i uszanowanie wszelkich żądań komorników. Komornicy mają prawo zażądać wglądu w Twoje prawo jazdy i uprawnienia do przeszukiwania mienia, w tym pojazdów.
12. Wędkowanie jest zabronione na mniejszym zbiorniku – TOP DAM
13. Wszyscy członkowie mają prawo wyzwać kogokolwiek o identyfikator klubowy lub bilet dzienny. Prosimy o natychmiastowe zgłaszanie wszelkich podejrzanych działań.
14. Każdy członek klubu może komunikować się na Facebooku (w grupie członków) lub poprzez recepcję w Wolfhill Center.
15. Na dwóch pływających stanowiskach wędkarskich pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne oraz dostęp dla autokarów.
16. Cały brzeg / stanowisko wędkarskie MUSI być czyszczone po użyciu.
17. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uszkodzeń lub zużycia, które można zobaczyć w obiekcie.
18. Żadnych łodzi, spławików, pontonów, ballyboatsów itp. Można używać tylko łodzi konserwacyjnych dla właścicieli (zabierz chwasty lub śmieci z DAM)
19. Siatki do przetrzymywania ryb nie są dozwolone w przypadku biletu dziennego. Tylko członkowie i na zawodach, imprezach lub treningach grupowych mogą być używane (maksymalnie 4 godziny sesji)
20. Można użyć maksymalnie 1 worka zanęty na dzień.
21. Zakaz biwakowania lub noclegów z wyjątkiem zorganizowanych imprez lub patroli komorniczych za zgodą.
22. Dobrostan ryb jest zawsze priorytetem i dlatego wszyscy wędkarze muszą przestrzegać odpowiednich zasad
sprzęt, odpowiedni podbierak, sprzęt do odczepiania i mata (jeśli nie używa się siedziska). Dla szczupaka,
siatki muszą być przyjazne dla szczupaków, należy używać długich szczypiec i masztu nożycowego.
23. Maksymalnie 2 wędki w wodzie w dowolnym momencie. Jest to kombinacja 1 Coarse Road i 1 Pike Rod
dozwolony. Wszystkie drążki i baty muszą być elastyczne. Jeśli masz licencję na wędkę Game Rod, używana jest tylko jedna wędka)
24. Opuszczając stoisko należy zdjąć linkę z wody, haki z drogi itp. (Pieszy po stronie z psami)
25. Wszystkie dozwolone metody prawne. Do łowienia karpia proszę używać peletu, kukurydzy, maggots, zanęta fish meal nabyta w sklepie.
26. Okruchy domowej roboty mogą być wytwarzane wyłącznie z produktów pszennych lub owsianych.
27. Zabronione przynęty: Gotowane, lub ich pochodne. Produkt na bazie krwi lub mięsa lub ich część, z dodatkiem
z wyjątkiem Luncheon Meat jako przynęty haczykowej. Orzechy i / lub jakiekolwiek pochodne.
28. Martwe przynęty ryb mogą być używane tylko podczas martwej przynęty szczupaka. Balsamy, płyny lub spraye nie są dozwolone (można ich używać tylko w sklepie wędkarskim)
29. Codziennie dozwolone jest łowienie grubych ryb lub szczupaków.
30. Całkowity połów i uwolnienie, z wyjątkiem zarządzania rybołówstwem. Niepotrzebne lub nieuprawnione zabijanie ryb nie będzie tolerowane.